Taka-Tokyo
Man, 50y
50 years old, Man
994

Hi, My name is Taka. I'm Japanese living in Tokyo/Japan. 50 years old.
I'm transsexual, Man to Female.
Usually, I'm using XVIDEOS for to watching porn vids. And sometimes seeking lovely girls. When you received friend request from me, please add me to your friends.
Profile
Height: 166cm / 5'5"
Weight: 72Kg / 158lb
Language: Japanese, English(but bit)
Tôi không thể sử dụng tiếng Việt. Tiếng Anh là một chút. Nếu bạn có thể sử dụng tiếng Anh, vui lòng nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh.
Não uso o português. O inglês é um pouco. Se você pode usar o inglês, fale comigo usando o inglês.
No puedo usar el español. El inglés es un poco. Si puedes usar el inglés, por favor habla conmigo usando el inglés.
나는 한국어를 사용할 수 없다. 영어가 조금 있습니다. 영어를 사용할 수 있으면 영어로 나에게 이야기하십시오.
我不能用中文。 英文有点儿 如果可以使用英文,请用英语与我说话。
+